תקנון האתר

תקנון מועדון לקוחות "תפוז"

כללי

 1. תקנון זה נועד לפרט את הכללים על פיהם תתנהל הצטרפות כחבר במועדון הלקוחות ותנאי החברות במועדון הלקוחות (להלן: "מועדון הלקוחות" ו – "חברי המועדון") של תפוז שירותי תדלוק בע"מ.
 2. תפוז שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא וזאת לפי ראות עיניה בלבד.
 3. בהצטרפותו למועדון, מסכים הלקוח לאמור בתקנון זה לרבות בקשר לקבלת דבר פרסומת כמפורט בפרק פרטיות ואבטחת מידע להלן.
 4. החברות במועדון הינה אישית ומיועדת לחברי המועדון בלבד.
 5. עם ההצטרפות למועדון, מקבל חבר המועדון על עצמו, את תקנון המועדון המפורט להלן ואשר מחייב בין הצדדים.
 6. תפוז שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם, את תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות, את תנאי התקנון, ואת ההטבות הניתנות במסגרת המועדון ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת (להלן: "שינוי התקנון").
 7. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון. זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון, ישמרו וזאת בכפוף לקבוע בתקנון זה.
 8. במקרה של הפסקת פעילות מועדון הלקוחות ו/או סגירתו (לרבות במקרה שהפסקת הפעילות ו/או סגירת המועדון, תיעשה ביוזמת תפוז), תינתן לחברי המועדון אפשרות לממש את ההטבות שנצברו לטובתם עד למועד ההודעה כאמור וזאת בכפוף לתנאי תקנון זה ותוך תקופה של עד חודש אחד בלבד, מיום ההודעה כאמור.

הצטרפות למועדון וחברות במועדון הלקוחות

 1. הצטרפות למועדון הלקוחות הינה לבני 18 ומעלה ותיעשה:
 2. באמצעות מילוי טופס הרשמה באתר תפוז באינטרנט, או באמצעות מילוי טופס הרשמה בחנויות או כל אמצעי אחר על פי החלטת תפוז (להלן: "טופס בקשת הצטרפות").
 3. טופס בקשת הצטרפות, יכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, כתובת, תאריך לידה, הסכמה לכך שממלא טופס בקשת ההצטרפות קרא את התקנון והסכים לתנאיו, לרבות הסכמה לקבל דיוור על ידי תפוז ו/או כל פרט אחר על פי שיקול דעתה של תפוז.
 4. הפרטים יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת תפוז.
 5. עם אישור טופס בקשת הצטרפות לחברות מועדון (במקרה שהבקשה אכן תאושר) יהפוך מגיש טופס בקשת ההצטרפות לחבר במועדון. אישור החברות במועדון, יעשה באמצעות קבלת מספר חבר או כרטיס חבר. מספר החבר, יתקבל בכרטיס מגנטי (לשם הנוחות כרטיס חבר ומספר חבר יקראו להלן:" אמצעי הזיהוי").
 6. יובהר, כי האחריות על מילוי מדויק של הפרטים ועדכונם על גבי טופס בקשת הצטרפות מוטלת על מוסר הפרטים ולא תשמע מפיו כל טענה כלפי תפוז ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלתו כחבר במועדון ו/או אי קבלת אמצעי זיהוי ו/או אי קבלת הטבות אשר יהיו כלולות במועדון ו/או אי קבלת הודעות שונות הקשורות למועדון.
 7. בכפוף לאמור בתקנון זה, הפרטים אותם ימסור ממלא טופס בקשת הצטרפות כמפורט לעיל, יישארו בידי תפוז ו/או מי מטעמה, אשר יעשו בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי תפוז ו/או מי מטעמה.
 8. למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981- חתימת החברים על גבי טופס בקשת להצטרפות ומילוי הפרטים, מהווה הסכמת החברים לקבלת דיוור.
 9. יובהר, כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון, יחשב לקניינה של תפוז והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981.
 10. כל חבר רשאי לדרוש מתפוז, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של תפוז ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי החבר לדרוש מתפוז, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון .

בקשה להימחק מרשימת הדיוור של המועדון, יכולה להביא למחיקת החבר ממועדון הלקוחות, על פי שיקול דעתה של תפוז.

 1. תפוז תודיע לחבר המועדון בכתב, כי פעלה על פי הנחייתו כאמור בסעיף 18 לעיל. לא התקבל אישור בכתב מתפוז, יודיע החבר בכתב לתפוז על אי קבלתו ותפוז תשלח לו אישור כאמור.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. תפוז רשאית לשלוח לחברי המועדון מדי פעם בדואר אלקטרוני/ הודעת sms / הודעת נוטיפיקשיין הכוללת מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי (להלן:" דבר פרסומת"), הכולל מידע שהיא עצמה תפרסם וכן מידע שיתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה, ישוגר לחברי המועדון, אם נתנו הסכמתם המפורשת במהלך ההרשמה למועדון החברים, או בכל זמן אחר (להלן:" הסכמה"). חבר מועדון, יוכל לבטל את ההסכמה בכל עת ולחדול מקבלת דבר פרסומת.
 2. תפוז מפעילה מערכות ונהלים לאבטחת מידע הכלול באתר האינטרנט של תפוז, דרכו יערך הרישום למועדון הלקוחות ותפעול מועדון הלקוחות. בעוד שקיום מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר האינטרנט של תפוז ולשירותיו, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, תפוז אינה מתחייבת שהשירותים באתר האינטרנט של תפוז, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר האינטרנט של תפוז ובשירותיו, חבר המועדון מאשר, כי הינו מודע ומסכים למגבלות אלו.
 3. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 4. בנוסף, אם המידע שבמאגרי תפוז משמש לצורך פניה אישית אל חבר במועדון הלקוחות, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן:" פניה בהצעה מסחרית ספציפית"), כי אז חבר במועדון הלקוחות, זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. תפוז תמחק במקרה כזה רק את מידע הדרוש לה, לשם פנייה לחבר מועדון הלקוחות בהצעה מסחרית ספציפית. מחיקת מידע כאמור, תמנע מהחבר המשך חברות במועדון הלקוחות ותביא לביטול הנקודות/ההטבות שנצברו לטובתו. מידע הדרוש לתפוז לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע חבר במועדון הלקוחות – יוסיף להישמר על ידי תפוז על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליו. אם בתוך 11 יום לא תקבל הודעה, כי המידע שנתבקשה תפוז למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, יהיה זכאי חבר במועדון הלקוחות, לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לתפוז לפעול כאמור.

תנאי החברות במועדון הלקוחות

 1. אמצעי הזיהוי הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים ו/או ללקוחות ניר-סול אשר ברשותם רכב בו הותקן התקן תדלוק, או אמצעי תשלום אחר של ניר-סול.
 2. תפוז תהיה רשאית לבטל את החברות במועדון הלקוחות, ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת ממנה, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול החברות, במידה ונעשה שימוש שלא כדין באמצעי הזיהוי שברשות חבר במועדון ו/או במקרה שחבר במועדון, פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.
 3. בוטלה חברותו של חבר במועדון הלקוחות, ישיב חבר מועדון הלקוחות, את כרטיס החבר לידי תפוז מיידית / ימחק מספר החבר שלו וחברותו במועדון הלקוחות, תתבטל.
 4. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם באמצעי הזיהוי (להלן:" הליקוי"), על חבר במועדון הלקוחות, לפנות לשירות הלקוחות של תפוז ולהודיע על הליקוי. מרגע קבלת אישור תפוז אודות קליטת הודעתו בדבר הליקוי, תפוז תעשה ככל הניתן לשמירת ההטבות /ואו נקודות הזכות שנצברו לטובתו, אך יובהר כי תפוז לא תהיה אחראית במקרים מסוג זה על שמירת ההטבות, ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה באשר לכך.

הנחות, צבירה ומימוש הטבות במסגרת המועדון

בפרק זה יפורטו הכללים בעניין ההנחות בתדלוק, הצבירה ומימוש הטבות במסגרת המועדון (להלן: "ההטבות").

 1. תפוז רשאית לקבוע הטבות והנחות שונות לחברי מועדון בתחנות תדלוק מסוימות ו/או חנויות מסוימות וכן להעניק הטבות והנחות שונות לאוכלוסיות שונות בתוך מועדון הלקוחות ולהקים תתי מועדונים שונים לקבוצות יעד מסוימות והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ההטבות תפורטנה בנספחים ספציפיים כפי שיהיו מעת לעת.
 2. החברות במועדון הלקוחות, תקנה לחברים במועדון הלקוחות הנחה בתדלוק כמפורט בנספח הנחות תדלוק.
 3. מימוש ההטבות מותנה בהעברת כרטיס מועדון תפוז בקופה ו/או במנפקת הדלק ברציף, ועל חבר המועדון האחריות לוודא את שינוי המחיר לאחר ההנחה בצג המחיר כפי שיוצג, הן בשירות עצמי והן בשירות מלא, ובלבד שהכרטיס בתוקף.
 4. ההטבות, תיזקפנה לטובת כל חבר מועדון בנפרד (לפי אמצעי הזיהוי) ובאופן אישי בלבד, ולא ניתן יהיה לאחד הטבות, בין מספר חברים/אמצעי זיהוי.

 

צבירת נקודות ("תפוזים") עבור תדלוק

התנאים לזכאות לצבירת "תפוזים" למימוש מתנות הינם, כמפורט להלן:

 1. חברות במועדון הלקוחות, באמצעות מילוי טופס בקשת הצטרפות. וקבלת מספר חבר.
 2. רכישת 25 ליטר מסוג: בנזין אוקטן 95 או סולר תזכה את חבר המועדון ב"תפוז" אחד. ה"תפוזים ייצברו ויעמדו לטובת חבר המועדון עד ולא יאוחר מארבע עשרה ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה בגינן תיצברנה ה"תפוזים".
 3. העברת כרטיס החבר בקופה/במנפקת הדלק ברציף, במעמד רכישת כל אחד מסוגי הדלקים.
 4. לא ניתן להמיר את ה"תפוזים" בהטבה אחרת ו/או בכסף.
 5. קבלת המתנות בתמורה למימוש ה"תפוזים" שנצברו יתבצעו בתחנות בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00, ובתנאי שמנהל המתחם נוכח במקום.
 6. מימוש המתנה מותנה בזמינות המתנה בתחנה. במידה ומתנה אינה נמצאת במלאי ובזמינות, תספק תפוז את המתנה או מתנה דומה ושוות ערך תוך 30 ימי עסקים, בכפוף להזמנה בכתב מצד חבר המועדון.
 7. מימוש המתנות יינתן בהצגת כרטיס המועדון ותעודה מזהה.
 8. תפוז שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את רשימת המוצרים המתנות. מובהר כי, התמונות באתר תפוז ובחוברת המתנות הינן להמחשה בלבד ותפוז אינה מתחייבת לספק את המוצר המוצג אלא מוצר דומה.
 9. למען הסר ספק, תפוז לא תישא באחריות ואיכות המתנות וכל טענה בדבר טיב המתנות לא תתקבלנה אלא יש להפנות טענות מסוג זה אל הספק.
 10. לא תינתן החלפה או החזרה של המתנות.
 11. תפוז רשאית לשנות מעת לעת, את הגדרת רכישה מזכה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, ובאמצעות שינוי התקנון.

שונות

 1. חבר במועדון, שחש עצמו נפגע בכל הקשור להטבות ו/או שימוש בהן, או מכל עניין אחר הנובע מהתקנון, מוזמן לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של תפוז ולהעלות את השגותיו.
 2. החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע קבלת ההשגה ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 3. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 4. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר, יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

מידע ופרטים

 1. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון הלקוחות ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות בטלפון 08-6288444 או בכתובת: חיים יחיל 18, באר שבע 84896.
 2. חבר במועדון הלקוחות, יוכל לבדוק את ההטבות שנצברו לטובתו במסגרת הטבת ה"תפוזים" באמצעות שאילתה לקופאי בחנויות.

                                                לשירותכם בכל עת.